Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted.

Vejlaugets navn er: ”Trykkerdammens Vejlaug". Vejlauget har samme adresse som den fungerende formand.

§ 2 - Medlemmer.

Ejerne af følgende ejendomme under "Helsingør markjorder" er pligtige til at være medlemmer: Matrikelnumrene: 9c, 9e, 9an, 9ch, 9cm, 9dc, 9df, 17i, 17ed,17dy, 31g, 31h, 31p, 31n, 31aa, 31ac, 31af, 81d og 81k. Hvis der fra disse grunde udstykkes parceller, omfattes disse også af pligten til at være medlemmer af Trykkerdammens Vejlaug.

§ 3 - Formål.

Vedligeholdelse af vejen Trykkerdammen, som vist på den matrikulære oversigtsplan af 7. september 1987, journal nr. 16521,

 1. udarbejdet af landinspektør Ib Erik Andersen.
 2. Vedligeholdelse af gangstien langs jernbanen mellem Trykkerdammen og Flynderborgvej.

§ 4 - Kontingentet.

Kontingentet er opdelt i andele. Hvert medlem betaler et antal andele som er bestemt af følgende fordelingsnøgle:

 • For parcelhuse betales 6 andele
 • For erhvervsvirksomheder betales 6 andele
 • For lejligheder betales 3 andele pr. lejlighed
 • For udlejede værelser betales 2 andele pr. værelse.

Andre brugere af vejen Trykkerdammen og gangstien end medlemmerne, kan pålægges at bidrage til vejlauget, hvis deres benyttelse er af længere varighed, eller af særlig tung og nedslidende karakter.

Størrelsen af en andel fastsættes af generalforsamlingen, på baggrund af et budgetforslag. Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. maj, og dækker perioden 1/1 - 31/12 samme år.

De medlemmer, som ikke rettidigt betaler deres kontingent, må selv bære udgiften til inddrivelse og evt. inkassation.

§ 5 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er vejlaugets øverste myndighed. Hvert medlem som er nævnt i § 2, har en stemme, dog kan Helsingør Boligselskabs 2 bestyrelsesmedlemmer afgive 2 stemmer hver.

Alle spørgsmål, undtaget ændringer i vedtægter og fordelingsnøglen, afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Ændringer i vedtægten kræver flertal blandt alle stemmeberettigede medlemmer.

Ændringer i fordelingsnøglen kræver at alle fremmødte, stemmer for det. Fuldmagt. Hver deltager på generalforsamlingen kan højst medbringe 1 fuldmagt.

Over mødet føres referat, som underskrevet af formanden, eller i dennes fravær sekretæren, tilsendes samtlige medlemmer og opbevares i vejlaugets protokol.

§ 6 - Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen hertil sker skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden udsendes snarest herefter, senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for året samt fastsættelse af kontingentet.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel, så ofte den finder det formålstjenligt. Hvis mindst 1/3 af vejlaugets medlemmer skriftligt fremsætter ønske om indkaldelse, skal bestyrelsen inden 14 dage efterkomme dette.

§ 8 - Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter. Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne, vælges af generalforsamlingen, alle for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Helsingør Boligselskab udpeger de sidste 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, med kasserer og sekretær.


Ethvert medlem af vejlauget, som ikke har en rimelig undskyldningsgrund, er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen, dog kun en gang i en periode på 5 år.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel. I akutte situationer, kan dette varsel forkortes. Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at få bestyrelsen indkaldt til møde.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men de har ikke stemmeret. Over møderne føres referat, som arkiveres i vejlaugets protokol.

Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at foretage retslige skridt, og til at iværksætte arbejde, hvis det er i vejlaugets almene interesse, og omkostningerne ikke overstiger årets kontingent.

Trykkerdammens Vejlaug tegnes af formanden og kassereren i forening

§ 9 - Økonomi.

Vejlaugets regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører løbende regnskab med alle indtægter og udgifter.

Årsopgørelsen skal godkendes og underskrives af den valgte revisor. Alle midler skal forefindes på bankkonto, dog har kassereren eller formanden ret til at have et mindre kontant beløb stående.

Den kontante beholdning må ikke overstige det beløb, som 6 af årets andele er sat til.

§ 10 - Opløsning af vejlauget.

Vejlauget kan kun opløses, hvis Helsingør Kommune overtager vejen Trykkerdammen og stien mellem Trykkerdammen og Flynderborgvej.

I tilfælde af opløsning fordeles et overskud, eller evt. underskud mellem medlemmerne efter fordelingsnøglen, som er nævnt i § 4.

§ 11 - Tinglysning.

Nærværende vedtægt begæres lyst servitutstiftende, med foreningens bestyrelse og de enkelte ejere som påtaleberettiget. § 12 - Vedtagelse. Trykkerdammens Vejlaug er stiftet den 17. februar 1982.

Vedtægterne er reviderede på generalforsamlingerne den 24. marts 1988, den 1. marts 1989, den 20. marts 1991, den 24. marts 1992 og den 8. april 1999 og d. 7. oktober 2020.

Åsa Petrén, formand                          Peter Kirkeby, kasserer

 

CVR: 35282505    -     Nordea: Reg.nr.: 2255  konto: 6888 385 949    -    Mail: bestyrelsen.trykkerdammen@gmail.com