Har du billeder fra afdelingen, som du vil dele med dine naboer - så send dem - eller aflever dem til formanden eller læg dem i postkassen ved mødelokalet.