Drift 2 - Pontoppidans vej 19

Telefontid, hver dag, mellem kl. 08.00 – 10.00.

Telefon: 49 29 99 39

Mail: drift2@boliggaarden.dk

Personlig henvendelse mellem kl. 10.00 – 12.00

 

Vedligeholdelse i boperioden

Afdelingen påtager sig vedligeholdelsen og den fornødne udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er installeret af eller skriftligt godkendt, som overtaget af afdelingen.

Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning foretages af afdelingen, når og i den omfang det herfra skønnes nødvendigt.

Bad og toilet

For at undgå tilstopning af afløbsrør, må man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet.

Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig skylles ud gennem toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne bør straks meddeles ejendomsmesteren.

Faste installationer

Utætte vandhaner og sisterner, herunder spærrehaner og svømmere, medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for dine naboer.

Dette er en fælles sag, og reparationen af disse installationer udføres ved henvendelse til ejendomsmesteren.

Vinduer og døre

Som beboer skal du selv sørge for, at vinduerne i lejligheden og dertil hørende kælderrum er forsyn et med hele ruder og låse.

Defekte ruder skal omgående meddeles til ejendomsmesteren.

Der må ikke bores i vinduesrammerne.

HUSK! Jævnlig udluftning af lejligheden!

Forsikringer

Anmeldelse af skader skal ske til ejendomsmesteren.

EJENDOMSKONTORET

Ejendomskontoret kan kontaktes fra

kl. 08:00 – 10:00 på:

Tlf.: 49 29 99 39 eller på Mail: drift2@boliggaarden.dk

Afdelingens Beboermøde

Der afholdes ét årligt beboermøde, som indkaldes med 4 ugers varsel.

Vedtægterne § 15.

"Hvert år afholdes senest den 20. september ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling."

"Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden."

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmeudvalg
  4. Beretning af afdelingsformand
  5. Budgettet for det kommende år.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse samt suppleanter.
  8. Valg af repræsentantskabsmedlem
  9. Eventuelt

Repræsentantskabet

Boliggårdens repræsentantskab består af 77 medlemmer.

Antallet af medlemmer til repræsentantskabet for de respektive afdelinger, afhænger af antallet af lejemål i afdelingerne.

Afd. 13, Ørehøj, har 1 medlem i repræsentantskabet.