Boliggårdens lejligheder vedligeholdes gennem en A-ordning.

 

A-ordning

Ved boliger med en A-ordning, bliver boligen istandsat ved fraflytning, så vægge og lofter fremstår nyistandsatte. Det kaldes en normalistandsættelse, og den bliver udført af håndværkere. 

Inden du afleverer boligen, skal du sørge for, at den er rengjort. Manglende rengøring, fx kalk, der ikke er fjernet, betragtes som misligholdelse, og du skal betale for at få gjort boligen ren.

Som indflytter modtager du en bolig, hvor vægge og lofter fremstår nyistandsatte.

Ordensreglerne for Afd. 13 Ørehøj

§5 Ændring af lejligheden

Der kan foretages ændringer i lejligheden efter råderetsreglerne.

Før ændring, skal der fremsendes en skriftlig ansøgning til Boliggården.

Ansøgningen skal være godkendt af Boliggården, inden igangsættelse af arbejdet.

Hvad er råderet?

Reglerne om råderet indebærer, at lejerne i princippet kan foretage alle former for forbedringsarbejder, idet råderetten dog er undergivet begrænsninger i form af, at arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige.

Arbejderne må således ikke fratage boligen dens karakter, af almen bolig eller dens eventuelle karakter af bolig, der er velegnet til ældre og personer med handicap.

Medfører arbejderne særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, forhøjes lejerens leje tilsvarende, jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 85.

 Råderetten er således ikke begrænset til ændring/renovering af det eksisterende, men vil også kunne omfatte etablering af et nyt badeværelse, forudsat at disse arbejder er rimelige og hensigtsmæssige.

Ønsker du eksempelvis nyt køkken eller bad, kan du bruge råderetten.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Den individuelle råderet

Ved individuel råderet, financierers arbejdet alene af den enkelte lejer og der kan ikke opnås boligstøtte dertil.

Den kollektive råderet

Den kollektive råderet, som er forbedringsarbejder der finansieres af afdelingen og som betales af lejeren ved en lejeforhøjelse, medregnes ved beregningen af boligstøtte.

Det betyder, at når afdelingen har besluttet at udføre kollektive forbedringer eller kollektive råderetsarbejder, så er der tale om forbedringer som boligorganisationen udfører, og som afdelingen finansierer ved låneoptagelse.

Hvis arbejdet udføres vis den kollektive råderet, medfører dette en huslejeforhøjelse.